อพยพ 26 : 1 " นอกจากนั้น เจ้าจงทำพลับพลาด้วยม่านสิบผืน ทำด้วยผ้าป่านเนื้อดี
และผ้าทอด้วยด้ายย้อมสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม..."
พระคัมภีร์ไม่ได้บอกความหมายของสี จึงนำมาวิเคราะห์เพื่อความเข้าใจ 
สีแดงหมายถึงความรอด ผ้าแดงที่หญิงโสเภณีใช้ที่เมืองเยรีโค
 เลือดแกะทาที่ประตูเพื่อบุตรหัวปีจะไม่ถูกประหาร และเลือดสัตว์ไร้ตำหนิเพื่อลบบาป 
> สีฟ้า หมายถึงท้องฟ้าสีครามไม่มีที่สิ้นสุด เปรียบกับพระเจ้าพระวิญญาณ  ความเป็นอนันต์ ไม่จำกัด
> สีแดง หมายถึง เลือดสัตว์ไร้ตำหนิเพื่อลบบาป และเล็งถึงพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ เพื่อไถ่บาปให้มนุษย์
>> สีม่วง หมายถึง สีฟ้า(น้ำเงินคราม) รวมกับ สีแดง เปรียบกับความเป็นหนึ่งเดียว
ของพระเจ้าพระวิญญาณและพระเจ้าพระวาทะ

โฮเชยา 4 : 11  " เหล้าองุ่น และเหล้าองุ่นใหม่ ชิงเอาความเข้าใจไปเสีย "

> รุ้ง เป็นพระสัญญาของพระเจ้าที่ให้ไว้กับโนอาห์ว่า จะไม่ลงโทษมนุษย์ด้วยให้น้ำท่วมโลกอีกต่อไป

  ขอพระสิริ  
    จงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด   
    ขอความรัก พระเมตตา พระคุณ และความจริง   
  จงมีแก่ธรรมิกชนขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเยซูคริสตเจ้า ตลอดไป อาเมน