>เยเรมีย์ 3:8-9 "เธอเห็นว่า เพราะการล่วงประเวณีทั้งสิ้นของอิสราเอลผู้กลับสัตย์ เราได้ไล่เธอไปพร้อมกับให้หนังสืออย่า แต่ยูดาห์น้องสาวที่ทรยศนั้นก็ไม่กลัว เธอก็กลับไปเล่นชู้ด้วย เพราะการแพศยาเป็นการเบาแก่เขามาก เขาก็กระทำให้แผ่นดินโสโครกไป โดยไปล่วงประเวณีกับศิลากับต้นไม้"
-จากพระธรรมนี้..เราจะเห็นว่าพระเจ้า..ทรงเลือกชนชาติอิสราเอลเข้าส่วนในพันธสัญญา เป็นชนชาติสุทธิพิเศษของพระเจ้า..เป็นหญิงที่สมรส หรือแต่งงานแล้ว ...(หนังสืออย่าใช้กับหญิงที่จดทะเบียนสมรส)
-อิสราเอลได้สมรสกับโลก โลกในที่นี้หมายถึง ชาย หรือหญิงต่างชนชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้าที่อิสราเอลสมรสด้วย และได้หันเหจากพระเจ้าไปกราบไหว้รูปเคารพของสามีหรือภรรยาเหล่านั้น (ล่วงประเวณีกับศิลากับต้นไม้)...สายเลือดเหล่านี้จึงปนเปื้อนเป็นลูกผสมก็คือชาวสะมาเรีย
-อิสราเอลก็คือหญิงที่แต่งงานแล้ว (สามีของนางก็คือพระยาห์เวห์)..การกราบไหว้รูปเคารพ หรือสิ่งอื่นใดที่ไม่ใช่พระเจ้า..ก็คือการเล่นชู้ หรือการล่วงประเวณีกลายเป็น..หญิงแพศยา
-สำหรับคริสเตียน หรือผู้เชื่อคือ..หญิงสาวพรหมจารีที่พระเจ้าทรงหมั้นไว้ด้วยพระโลหิตบริสุทธิ์ของพระองค์...รอจนกว่าเจ้าบ่าว (พระเยซูเจ้า) จะเสด็จมารับได้เข้าพิธีอภิเษกสมรส..ฉะนั้นจงกลับใจใหม่หากคริสเตียนในฐานะเจ้าสาวได้เล่นชู้ หรือล่วงประเวณีกลายเป็นหญิงแพศยาก่อนแต่งงาน..อาจถูกถอนหมั้นเรียกค่าสินสอดคืน (อย่าทำให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเสียพระทัย ..การที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พรากจากไป หรือการถูกลบชื่อออกจากหนังสือแห่งชีวิต)...
-เรือนหอที่รออยู่คือ..เมืองบรมสุขเกษมในอุทยานสวรรค์ของพระเจ้า..และเมืองนั้นก็จะลอยลงมาตั้งอยู่บนโลกใหม่..คือนครเยรูซาเล็มใหม่ที่ลอยลงมาจากสวรรค์หลังยุคพันปี และการพิพากษาใหญ่บัลลังก์สีขาว...จงสารภาพกลับใจใหม่หาไม่แล้ว..ก็คงพึ่งแต่ความเชื่อเพื่อช่วยให้รอด..เหมือนรอดจากไฟ..แต่จะไม่ได้รับบำเหน็จ และถูกทิ้งไว้ที่มืดภายนอกกำแพง ที่นั่นเป็นที่ๆ สุนัขอยู่ หรือที่โสโครก ที่ทิ้งขยะ..ไม่มีส่วนในนครที่มีต้นไม้ และผลไม้แห่งชีวิต (ไม่มีชื่อ หรือถูกลบชื่อออกจากหนังสือแห่งชีวิตก็จะไม่สามารถผ่านเข้า-ออกประตูนครนั้นได้..เป็นการอับอายขายหน้านิรันดร์)
Chaiyakotre 13/04/18

>เยเรมีย์ 31:3-4 "...เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์ เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักมั่นคงต่อเจ้าสืบไป เราจะสร้างเจ้าอีก และเจ้าจะถูกสร้างใหม่นะ อิสราเอลพรหมจารี "
-อิสราเอลคือ..หญิงที่แต่งงานมีสามีแล้ว..เมื่อการเล่นชู้กลายเป็นหญิงแพศยา..นางถูกตีสอนถูกลงโทษตามขนาด..(เยเรมีย์ 30:11  "..เราจะตีสอนเจ้าตามขนาด และด้วยประการใดก็ตาม เราจะไม่ปล่อยเจ้าโดยไม่ลงโทษ")..นั่นคือการถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยที่บาบิโลนถึง 70 ปี ...
-พระเจ้าทรงสัญญาด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ว่า..อิสราเอลจะถูกสร้างใหม่เป็นหญิงพรหมจารี...คริสเตียนยิวที่เชื่อในพระเยซูเจ้าในยุคพระคุณที่พระเจ้ามาบังเกิดตายไถ่บาปให้มนุษย์..โดยธรรมบัญญัติไม่ช่วยให้รอดได้ รอดได้ด้วยพระคุณเเพราะความเชื่อที่พระเจ้าทรงประทานให้เท่านั้น..นี่คือข่าวประเสริฐที่กำลังบอกกับมนุษย์ทั้งปวงที่พระเจ้าทรงสร้างว่า..จงกลับใจใหม่เชื่อในพระเยซูเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงชำระล้างความสกปรก โสโครก จากการที่ต้องเป็นหญิงแพศยากลับกลายเป็นหญิงพรหมจารีเจ้าสาวผู้บริสุทธิ์..(ใส่ตระกร้าล้างด้วยน้ำก็คือ..พิธีบัพติสมา)
Chaiyakotre 14/04/18

> พระเจ้าพระเยซูคริสต์เปรียบเหมือนแสงสว่างดวงใหญ่ที่ส่องเข้ามาในโลกแห่งความมืด..ความมืดหาได้เอาชนะความสว่างไม่
 -แสงสว่างเจิดจรัสของพระเจ้าคือ..การที่พระเจ้าได้ถ่อมพระทัยลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์นามว่า..เยซู  จุดประสงค์เพื่อตายบนไม้กางเขนไถ่บาปให้มนุษย์..เพราะโดยธรรมบัญญัติมีไว้สำหรับคนดื้อด้าน..ถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็กลายเป็นการถูกแช่งสาป..โดยพระเจ้าให้มาร..ซาตาน..วิญญาณชั่วที่ปกคลุมโลกใบนี้นั่นคือโลกแห่งความมืด..มันไปๆมาๆระหว่างฟ้าสวรรค์ และโลก..มันเป็นเจ้าแห่งย่านฟ้าอากาศ..เป็นเทพผู้ครองโมหะแห่งความมืด..มันสามารถสำแดงให้มนุษย์เห็นถึงฤทธิ์อำนาจของมัน..เพื่อให้มนุษย์กราบไหว้บูชายกย่องสรรเสริญมันมากกว่าคำว่า..พระเจ้าผู้บริสุทธิ์และสัตย์จริง..มันจะดึงความสนใจด้วยเล่เหลี่ยมกลโกงหันเหจิตใจของมนุษย์ออกห่างจากทางของพระเจ้า..หากไม่ยอมเชื่อฟังเป็นสมุนของมัน..มันพร้อมจ้องฆ๋า-ลัก-และทำลาย..
-โดยธรรมบัญญัติมันจึงเป็นแอกที่หนักปราศจากการช่วยเหลือจากพระเจ้า..ต้องพึ่งตนเอง..ช่วยเหลือตนเองในการถือปฏิบัติ..ถ้าปฏิบัติได้ก็ได้รับพร..แต่ถ้าผิดข้อใดข้อหนึ่งก็จะถูกแช่งสาป..มาร-ซาตาน-วิญญาณชั่วก็จะเล่นงาน..แม้แต่โยบก็ยังถูกมารซาตานทดสอบเล่นงานสูญเสียทรัพย์สมบัติรวมถึงบุตร และฝูงปศุสัตว์..แต่ด้วยโยบเป็นคนดีมีธรรมบัญญัติรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจ (พระเจ้าทรงรู้ และไม่ยอมให้ซาตานแตะต้องชีวิตของเขา)..นี่ีเป็นตัวอย่างบททดสอบ-ทดลอง..และการทดสอบ-ทดลองต่างๆ ก็จะเกิดขึ้นกับมนุษย์ทั้งโลก..
-โดยลำพังของมนุษย์มีขีดจำกัด..การที่จะผ่านพ้นการทดลองจึงเป็นเรื่องยาก..หากปราศจากการช่วยเหลือจากพระเจ้าพระเยซูคริสต์..พระผู้ช่วยให้รอด
-โลกแห่งความมืดที่ซึ่งซาตาน และสมุนของมันได้หว่านสิ่งล่อลวงไว้มากมายเพื่อเป็นกับดักมนุษย์..โลกก็เติมเต็มไปด้วยสิ่งชั่วร้ายที่เกิดจากน้ำมือของมนุษย์
-พระเจ้าทอดพระเนตร..ไม่เห็นมีมนุษย์เป็นคนดีพร้อมในสายพระเนตรของพระองค์..พวกเขาเลวทรามลง..พระเจ้าทรงเสียพระทัยที่ได้ทำลายมนุษย์ด้วยน้ำท่วมโลกในยุคสมัยของโนอาห์..เพราะเค้าโครงความคิดของมนุษย์ล้วนแต่ชั่วมาตั้งแต่เกิด..เพราะสายเลือดแห่งความบาปได้สืบทอดมาจากมนุษย์คู่แรกอาดัม และเอวาห์ที่ตกในความบาปไม่ได้เชื่อฟังพระเจ้า
-สองพันปีกว่ามาแล้วที่แสงสว่างดวงใหญ่ส่องเข้ามายังโลกแห่งความมืด..ความมืดหาได้เอาชนะความสว่างไม่..บรรดาผู้ที่นั่งอยู่ในเงามืดแห่งความมรณาแสงสว่างจะแตะต้องพวกเขา..เพียงแต่กลับใจเชื่อ และวางใจในพระเยซูคริสตเจ้า..แผ่นดินสวรรค์ของพระเจ้าก็อยู่ที่ตัวแล้ว..ความมืด..มันไม่สามารถครอบงำ และตามทันคุณได้..เพราะคุณมีฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเยซูคริสตเจ้าผู้ทรงสถิตอยู่ด้วย..เป็นใหญ่กว่าทุกสิ่งที่อยู่ภายนอก..เป็นผู้มีชัยเหนือความตาย..เป็นพระผู้ช่วยให้รอดจะช่วยเหลือนำพาผู้เชื่อทั้งหลายไปสู่สวรรค์นิรันดร์...

> "ผู้ที่มาก่อนเราเป็นขโมยและโจร"...."มาเพื่อล่อลวง-จ้องฆ่า -ลัก และทำลาย"..."ผู้ที่พบเราก็พบชีวิต"..."เราเป็นทางนั้น เป็นความจริง และเป็นชีวิต"..."ผู้ที่เชื่อถึงแม้เขาตายแล้ว เขาก็ยังมีชีวิต"..."ผู้ที่ยอมเสียชีวิตเพราะเห็นแก่เรา เขาจะได้ชีวิตกลับคืนมา"..."บรรดาผู้ไม่เชื่อเปรียบเหมือนคนที่ตายแล้ว..ปล่อยให้คนตายไปฝังคนตายของเขาเองเถิด"...ส่วนเจ้าจงตามเรามา..เป็นสาวกของเรา..เพราะสิ่งที่เราจะให้กับเจ้าไม่เหมือนโลกให้"..."อย่าได้มีใจกังวล..หรืออย่ากระวนกระวายในสิ่งใดๆเลย..อย่ากระวนกระวายในเหตุของผู้อื่น..สิ่งที่เจ้าปรารถนาพระเจ้าทรงทราบแล้ว"...
-โลก ณ เวลานี้...มีสองสิ่งที่มนุษย์มองไม่เห็น..กำลังเคลื่อนไหวทำงาน และปกคลุมอยู่
1. พระวิญญาณบริสุทธิ์แห่งพระเจ้า..พระเยซูคริสตเจ้าสัญญาว่า..พระองค์จะประทานให้กับผู้ที่เชื่อ..ได้รับสิทธิเป็นบุตรของพระองค์ ..โดยพระวิญญาณนี้ถึงกล้าเอ่ยคำเรียกพระเจ้าว่า "อับบา" หรือ "พระบิดา"
   -ทรงเคลื่อนไหวในหมู่ผู้เชื่อ..เพื่อให้แผนงานของพระเจ้าสำเร็จในโลกนี้..แผ่นดินของพระองค์จะไม่มีที่สิ้นสุด..ข่าวประเสริฐของพระองค์จะแพร่ขยายไปจนสุดท้ายปลายแผ่นดินโลก..
   -เป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์(เป็นใหญ่เหนือทุกสิ่งภายนอก)...เป็นที่ปรึกษามหัศจรรย์..เป็นพระบิดานิรันดร์...องค์สันติสุข..เป็นพระผู้เลี้ยง...เป็นพระผู้ช่วยให้รอด..
   - ฯลฯ
2. วิญญาณชั่ว..มารซาตาน.ทูตสวรรค์ที่ตกในความบาป..ทรยศต่อพระเจ้า...เจ้าแห่งย่านฟ้าอากาศ...เทพผู้ครองโมหะแห่งความมืด..เจ้าแห่งการมุสา...มันเป็นผู้ฆ่าคนตั้งแต่ปฐมกาล..
   -ล่อลวงอาดัม และเอวา..มนุษย์คู่แรกให้ทำบาปไม่เชื่อฟังพระเจ้า..
   -ทำให้คาอินเกิดความอิจฉาริษยาถึงกับล่อลวงอาแบลน้องชายไปฆ่าทิ้ง
   -โลกนี้เต็มไปด้วยสิ่งชั่วร้ายด้วยน้ำมือของมัน..มันพยายามที่จะนำมนุษย์ให้ตกเป็นทาส และเป็นลูกสมุนของมัน..เพราะเวลาของมันเหลือน้อยลงๆ ทุกที
   -มันถูกปรียบเป็นเหมือนฝูงหมาป่า..วนเวียนอยู่รอบๆ ลูกแกะ(คริสเตียน)ของพระเยซูคริสตเจ้า..มันพร้อมที่จะขย้ำ-กัดฉีก-ฆ่า -ลัก และทำลาย
   - ฯลฯ
Chaiyakotre  6/12/18