"ความชอบธรรมและยุติธรรมเป็นรากฐานแห่งบัลลังก์ของพระองค์

ความรักมั่นคงและความสัตย์สุจริตเดินนำหน้าพระองค์ "

สดุดี 89 : 14