เกี่ยวกับเรา - เกี่ยวกับเรา

   คณะผู้ปกครองคริสตจักรบางบัวทอง   

1

 ผป. อรธีรา ก้อนกนกอนันต์

 อภิบาล

2

 ผป. รัชนี  จิรไสวจรัส 

 อภิบาล

3

 ผป. พนิดา ก้อนกนกอนันต์

 อภิบาล/ที่ปรึกษาคณะธรรมกิจ

4

 ผป. มาลี ตระกลพัฒฑนะ

 อภิบาล/ที่ปรึกษาคณะธรรมกิจ

5

 ผป. วีนัส ลิ้มสุวรรณ

 อภิบาล/ที่ปรึกษาอาวุโส

  คณะธรรมกิจคริสตจักรบางบัวทอง ประจำปี 2020-2021 
  1 
 มน.มนดณี ศุขสมิติ      
 ประธานธรรมกิจ/ประธานคณะสตรีฯ   
  2 
 มน.โศภณ ก้อนกนกอนันต์    
 รองประธานธรรมกิจ คนที่ 1      
  3 
 มน.สมหวัง ก้อนกนกอนันต์   
 รองประธานธรรมกิจ คนที่ 2      
  4 
 ผป.อรธีรา ก้อนกนกอนันต์   
 อภิบาล/พิธีการ/ผู้ช่วยประกาศ     
  5 
 มน.มาลัย  ตระกลพัฒฑนะ   
 ระวีฯ/ผู้ช่วยเหรัญญิก        
 6 
 มน.จิรวัฒนา ก้อนกนกอนันต์   
 เลขาธิการ/ผู้ช่วยระวีฯ/ครูระวีฯ     
  7 
 มน.ประนอม โคตรบรรเทา    
 เหรัญญิก/ผู้ช่วยอาหาร        
  8 
 มน.สิริธนา โกศลธนาภิวัฒน์   
 ......../ผู้ช่วยธุรการ(จัดซื้อ)/ครูระวีฯ 
  9 
 มน.โอฬาร โคตรบรรเทา    
 ทรัพย์สิน/...........       
 10 
 มน.กนิษฐา ก้อนกนกอนันต์   
 ......../ผู้ช่วยเลขานุการ/ครูระวีฯ  
 11 
 มน.บูรณี  ศุขสมิติ      
 ประกาศ/..........        
 12 
 มน.ปริญญา ก้อนกนกอนันต์   
........./ผู้ช่วยทรัพย์สิน      
 13 
 มน.ปรัชญา ก้อนกนกอนันต์   
 ธุรการ(จัดซื้อ)/...........     

ที่ปรึกษาคณะธรรมกิจฯ รับเชิญ.. ศจ.วรรณา บุญทา 

บริหารพันธกิจคริสตจักรฯ
ริ่มตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2020 ถึง 31 ธันวาคม 2021  (วาระ 2 ปี)

 

 "ท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดี 
และจงรักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์
ได้ทรงตั้งท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแล 
และเพื่อจะได้ปกครองคริสตจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้า 
ที่พระองค์ทรงได้มาด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง"
 กิจการ 20:28