เกี่ยวกับเรา - เกี่ยวกับเรา

 คณะผู้ปกครองคริสตจักร 

1

 ผป. อรธีรา ก้อนกนกอนันต์

 อภิบาล

2

 ผป. รัชนี  จิรไสวจรัส 

 อภิบาล

3

 ผป. พนิดา ก้อนกนกอนันต์

 อภิบาล/ที่ปรึกษาคณะธรรมกิจ

4

 ผป. มาลี ตระกลพัฒฑนะ

 อภิบาล/ที่ปรึกษาคณะธรรมกิจ

 5

 ผป. วีนัส ลิ้มสุวรรณ

 อภิบาล/ที่ปรึกษาอาวุโส

 คณะธรรมกิจคริสตจักร 
  1 
 มน.สมหวัง ก้อนกนกอนันต์ 
 ประธานธรรมกิจ 
  2 
 มน.ทวีชัย  โคตรบรรเทา 
 รองประธานธรรมกิจ 
  3 
 มน.มนดณี  ศุขสมิติ 
 รองประธานธรรมกิจ/ประธานสตรี 
  4 
 ผป..อรธีรา  ก้อนกนกอนันต์ 
 อภิบาล/พิธีการ/ทรัพย์สิน 
  5 
 ผป.รัชนี  จิรไสวจรัส 
 อภิบาล/จัดซื้อจัดหา 
 6 
 มน.จิรวัฒนา ก้อนกนกอนันต์ 
 เลขาธิการ/ผู้ช่วยระวี 
  7 
 มน.ประนอม โคตรบรรเทา 
 เหรัญญิก/ผู้ช่วยอาหาร 
  8 
 มน.มาลัย  ตระกลพัฒฑนะ 
 ระวี/ผู้ช่วยเหรัญญิก 
  9 
 มน.ธวัชชัย  จิรไสวจรัส 
 อาหาร/ผู้ช่วยจัดซื้อจัดหา 
 10 
 มน.อัศวิน  ลิ้มสมบัติอนันต์ 
 ประธานบุรุษ/ผู้ช่วยประกาศ 
 11 
 มน.สิริธนา  โกศลธนาภิวัฒน์ 
 ครูระวี/ผู้ช่วยเลขาธิการ 
 12 
 มน.โอฬาร  โคตรบรรเทา 
 อนุชนดนตรี/ผู้ช่วยทรัพย์สิน 
 13 
 มน.นภาพร  พรมชัย 
 ประกาศ/ผู้ช่วยอนุชนดนตรี 

ที่ปรึกษาคณะธรรมกิจฯ รับเชิญ...
ศจ.วรรณา บุญทา และ ผป.ประทีป เอกวงศ์ศุภศาล 

บริหารพันธกิจคริสตจักรฯ
ริ่มตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2018 ถึง 31 ธันวาคม 2019  (วาระ 2 ปี)

 

 "ท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดี 
และจงรักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์
ได้ทรงตั้งท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแล 
และเพื่อจะได้ปกครองคริสตจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้า 
ที่พระองค์ทรงได้มาด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง"
 กิจการ 20:28