ศาลาธรรมพรพระคริสต์ (โพนพิสัย)

ที่อยู่ 166 หมู่ 2 ถนนบ้านดอนกลาง ตำบลชุมช้าง

อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย 43120

โทรศัพท์  086 149 2871 , 081 059 9353

โทรสาร             

  e-mail                

อาจารย์ประจำ  คศ.จำรูญศรี นารัตน์