gototopgototop
 • 001.jpg
 • 002.jpg
 • 003.jpg
 • 005.jpg
 • 006.jpg
 • 007.jpg
 • 008.jpg
 • 009.jpg
 • 010.jpg

Donate

โครงการจัดหาม้านั่งห้องนมัสการ พร้อมขยายห้องนมัสการใหม่

วัตถุประสงค์ : เพื่อรองรับจำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น ม้านั่งด้านหลังควรจะมีที่ใส่หนังสือ

                    ไบเบิล บทเพลง และสูจิบัตรในการนมัสการ

                  : ขอเชิญพี่น้องร่วมถวายโดยวิธี โอนเงินเข้าบัญชีด้านล่าง หรือเขียนชื่อ

                    ถวายเพื่อจัดหาม้านั่ง ใส่ในถุงถวาย

ชื่อบัญชี :  นส.พนิดา ก้อนกนกอนันต์ และนายทวีชัย โคตรบรรเทา

ธนาคาร สาขา เลขที่บัญชี ประเภทบัญชี
ธ. ทหารไทย บางบัวทอง 145-2-12426-4 ออมทรัพย์

เมื่อโอนเสร็จ กรุณานำหลักฐาน แจ้งเหรัญญิก หรือโทรมาแจ้งที่ 0 2920 3269

แก้ไขล่าสุด ( วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2013 เวลา 20:50 น. )

 

ประวัติคริสตจักร

 ประวัติคริสตจักรบางบัวทอง 

    คริสตจักรบางบัวทองเริ่มแรกเกิดจากผู้เชื่อที่เป็นสมาชิก

คริสตจักรคลองเตย(สุขุมวิทย93) 

เป็นลูกๆของคุณแม่จู ไต่อิน ประมาณหกครอบครัว

ได้ย้ายมาค้าขายอยู่ที่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

    เนื่องจากการเดินทางจากที่อยู่บางบัวทองไปนมัสการที่คริสตจักรคลองเตย

เป็นระยะทางค่อนข้างไกลจึงเป็นอุปสรรค์ในการไปร่วมนมัสการพระเจ้า

ในที่สุดผู้เชื่อกลุ่มนี้จึงได้จัดนมัสการกันเองโดยใช้สถานที่ห้องชั้นบน

บ้านของคุณสมหวัง ก้อนกนกอนันต์ เป็นที่นมัสการโดยใช้เวลาช่วงค่ำของทุกอาทิตย์ 

โดยมี ศจ.สุพิชญ์ - ศจ.โยนา วิจักษณ์โยธิน สลับกันมาแบ่งปันพระพรและสอนพระคำภีร์  

หลังจากนั้นไม่นาน อาจารย์ทั้งสองท่านต้องเดินทางไปรับใช้ที่ต่างประเทศ 

ท่านจึงมอบหมายให้ ศจ.เกศรินทร์ งามขำ ได้ทำหน้าที่ต่อในการเทศนาและประกอบพิธีมหาสนิท 

ทั้งมีการเลือกคณะกรรมการชุดแรกในเวลาต่อมาได้ย้ายสถานที่นมัสการมาเช่าอยู่บริเวณตึกแถว

เลขที่ 179/44 เยื้องกับโรงรับจำนำ อ.บางบัวทอง ได้จัดนมัสการแต่งตั้งเป็น 

ศาลาธรรมบางบัวทอง อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่  19 ธันวาคม 1999

 

"ที่สุดปลายทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกจะจดจำ และหันกลับมายังพระเจ้า
 
และตระกูลทั้งสิ้นของบรรดาประชาชาติ
 
จะนมัสการต่อพระพักตร์พระองค์"
 
สดุดี 22:27
 

คณะศิษยาภิบาล

  ทำเนียบศิษยาภิบาลคริสตจักรบางบัวทอง  

1 พ.ค. 2017 -  ณ ปัจจุบัน  :   อาจารย์  กิตติ  เมืองชื่น


1 พ.ค. 2014-30 เม.ย. 2017 : ศจ.วิชัย และภริยาคุณปีติพร จันทร์หิรัญโชติ (ครบวาระ)
 

 

2010-2013 : คศ.ทรงเกียรติ และภริยาคุณวิธัน ธนามี (ครบวาระ)
 

 

2006-2010: ศจ.บุญยก และภริยา ศจ.วรรณา บุญทา ผู้ช่วยศิษยาภิบาล

      (ไปรับใช้เป็น ศบ.คริสตจักรคลองเตย สุขุมวิท 93)

 

โครงสร้างบริหารพันธกิจ

"ความชอบธรรมและยุติธรรมเป็นรากฐานแห่งบัลลังก์ของพระองค์

ความรักมั่นคงและความสัตย์สุจริตเดินนำหน้าพระองค์ "

สดุดี 89 : 14

 

คณะผู้ปกครอง-คณะธรรมกิจ

เกี่ยวกับเรา - เกี่ยวกับเรา

 คณะผู้ปกครองคริสตจักร 

1

 ผป. อรธีรา ก้อนกนกอนันต์

 อภิบาล

2

 ผป. รัชนี  จิรไสวจรัส 

 อภิบาล

3

 ผป. พนิดา ก้อนกนกอนันต์

 อภิบาล/ที่ปรึกษาคณะธรรมกิจ

4

 ผป. มาลี ตระกลพัฒฑนะ

 อภิบาล/ที่ปรึกษาคณะธรรมกิจ

 5

 ผป. วีนัส ลิ้มสุวรรณ

 อภิบาล/ที่ปรึกษาอาวุโส

 คณะธรรมกิจคริสตจักร 
  1 
 มน.สมหวัง ก้อนกนกอนันต์ 
 ประธานธรรมกิจ 
  2 
 มน.ทวีชัย  โคตรบรรเทา 
 รองประธานธรรมกิจ 
  3 
 มน.มนดณี  ศุขสมิติ 
 รองประธานธรรมกิจ/ประธานสตรี 
  4 
 ผป..อรธีรา  ก้อนกนกอนันต์ 
 อภิบาล/พิธีการ/ทรัพย์สิน 
  5 
 ผป.รัชนี  จิรไสวจรัส 
 อภิบาล/จัดซื้อจัดหา 
 6 
 มน.จิรวัฒนา ก้อนกนกอนันต์ 
 เลขาธิการ/ผู้ช่วยระวี 
  7 
 มน.ประนอม โคตรบรรเทา 
 เหรัญญิก/ผู้ช่วยอาหาร 
  8 
 มน.มาลัย  ตระกลพัฒฑนะ 
 ระวี/ผู้ช่วยเหรัญญิก 
  9 
 มน.ธวัชชัย  จิรไสวจรัส 
 อาหาร/ผู้ช่วยจัดซื้อจัดหา 
 10 
 มน.อัศวิน  ลิ้มสมบัติอนันต์ 
 ประธานบุรุษ/ผู้ช่วยประกาศ 
 11 
 มน.สิริธนา  โกศลธนาภิวัฒน์ 
 ครูระวี/ผู้ช่วยเลขาธิการ 
 12 
 มน.โอฬาร  โคตรบรรเทา 
 อนุชนดนตรี/ผู้ช่วยทรัพย์สิน 
 13 
 มน.นภาพร  พรมชัย 
 ประกาศ/ผู้ช่วยอนุชนดนตรี 

ที่ปรึกษาคณะธรรมกิจฯ รับเชิญ...
ศจ.วรรณา บุญทา และ ผป.ประทีป เอกวงศ์ศุภศาล 

บริหารพันธกิจคริสตจักรฯ
ริ่มตั้งแต่วันที่ 01 มกราคม 2018 ถึง 31 ธันวาคม 2019  (วาระ 2 ปี)

 

 "ท่านทั้งหลายจงระวังตัวให้ดี 
และจงรักษาฝูงแกะที่พระวิญญาณบริสุทธิ์
ได้ทรงตั้งท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแล 
และเพื่อจะได้ปกครองคริสตจักรขององค์พระผู้เป็นเจ้า 
ที่พระองค์ทรงได้มาด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง"
 กิจการ 20:28